ПОЛИТИКА.

dam Image

Дружеството Ауто Бавария е сертифицирано по международните стандарти за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Компанията активно е ангажирана с принципите за постоянно поддържане на високото ниво на професионализъм и грижа за клиента. С мисъл за бъдещите поколения и опазването на природните ресурси, Ръководството на Ауто Бавария прие Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда.

Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда.

Ръководството на „Ауто Бавария“ ООД отдава първостепенно значение на:
 • Оправдаване на доверието на клиентите и техните постоянно повишаващи се очаквания относно качеството на предлаганите стоки и услуги;
 • Правото на бъдещите поколения на здрава и пълноценна околна среда.
Ръководството на „Ауто Бавария“ ООД се ангажира с:
 • Удовлетворяване на изискванията на клиента, изискванията на нормативната база и корпоративните изисквания;
 • Въвеждането, функционирането и непрекъснатото подобряване ефикасността на Системата, в съответствие с изискванията на международните стандарти – ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
 • Интегрираната политика да бъде реално прилагана в дейността на Дружеството и в рамките на обхвата на Интегрираната система за управление.
Интегрираната политика се основава на следните принципи:
 • Провеждане на периодичен преглед на Системата, включващ както политиката, така и целите и задачите по качество и околна среда, с определените в тях отговорности на всички нива, за да гарантира тяхната адекватност.
 • Да бъде приета и прилагана на всички организационни нива. Да се насърчават служителите за подобряване качеството на извършваната от тях дейност и да опазват околната среда.
 • Подборът, квалификацията и обучението на служителите на „Ауто Бавария“ ООД е важна предпоставка за запазване и увеличаване на клиентите.
 • Служители да осъзнават своята роля и отговорност за постигане на целите и задачите на Интегрираната система за управление.
 • Създаване и поддържане отношения на партньорство с клиентите, стремеж да са информирани за всички нови модели автомобили и услуги, които предлага „Ауто Бавария“ ООД.
 • Изискванията на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, определени в Наръчника, процедурите, инструкциите, Програмата за управление на околната среда и техническата документация са задължителни за всички служители.
 • Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване.
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото.

 

Управител: Пламен Пенчовски